แบนเนอร์

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ กฟภ.
(Business Continuity Management : BCM)

ภาพเสาไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้า

ความเป็นมาของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของ กฟภ.

ในช่วงเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและด้วยฝีมือมนุษย์หลายครั้งขึ้นทั่วโลก เช่น เหตุก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2544 การระบาดของโรค SARS ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2546 ซึ่งแพร่ระบาดในประเทศไทยด้วยเช่นกัน คลื่นยักษ์สึนามิที่ถล่มชายฝั่งของประเทศไทยของเราในปี 2547 หรือพายุเฮอริเคน Katrina ที่สหรัฐอเมริกาในปี 2548 ซึ่งการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งนั้นสร้างความเสียหายมหาศาลแก่ชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อภาคธุรกิจ บริษัทน้อยใหญ่หลายแห่งต้องสูญเสียทุนและกำไร เสียภาพลักษณ์ รวมทั้งสูญเสียส่วนแบ่งทางธุรกิจ (market share) จากผลกระทบของภัยคุกคามต่างๆ และความสำคัญของการให้บริการพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลต่างๆ กฟภ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีความบูรณาการและสมบูรณ์เพียงพอที่จะรองรับหรือลดผลกระทบจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กฟภ. จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล British Standard Business Continuity Management (มาตรฐานสากล BS25999-2:2007) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (มอก.22301-2553) พร้อมทั้งจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญของ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Business Continuity Management (BCM)

Business Continuity Management (BCM) หรือ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หมายถึงองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล กระบวนการ BCM นั้นต้องประกอบไปด้วย Business Continuity Plans (BCP) หรือ แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ Incident Management Plans (IMP) หรือ แผนจัดการอุบัติการณ์ฉุกเฉิน โดย BCP คือ เอกสารที่รวบรวมขั้นตอน และข้อมูลซึ่งทำให้องค์กรพร้อมที่จะนำไปใช้เมื่อเกิดอุบัติการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินการในกิจกรรม หรือกระบวนการหลักในระดับที่กำหนดไว้ ส่วน IMP คือ แผนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อใช้เตรียมความพร้อมของระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ สารเคมีรั่วไหล การก่อวินาศกรรม ฯลฯ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารและกิจกรรม BCM

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

PEA พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

เชิญชวนยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Vendor List) ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

RSS

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเรื่อง BCM ของ กฟภ. เพิ่มเติม :
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ชั้น 7 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทร. 02-590-9515 Fax. 02-590-9479
Email : [email protected]