แบนเนอร์

กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ/ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับงาน กฟภ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่
สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.
กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ : 02-590-5769
โทรสาร : 02-590-5814
อีเมล์ : [email protected]

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2548 ให้ กฟภ.รับข้อเสนอแนะของ สคช. ไปดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของ กฟภ. โดยให้จัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาฯ และสนับสนุนการดำเนินงานผ่านสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและเทคโนโลยีใหม่ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการพึ่งพาหรือนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของ กฟภ.

ลักษณะของงานวิจัยและพัฒนาที่จะได้รับการสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน จะต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มี ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) งานวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ กฟภ. ตลอดจนเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ กฟภ. อีกด้วย ซึ่งเป็นการระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟภ. ประเด็นวิจัยและพัฒนามาจากปัญหาในปัจจุบัน และผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว จะนำไปสู่การแก้ปัญหานั้นต่อไป

2) งานวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรองรับปัญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว
เป็นการวิจัยและพัฒนาที่เตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยปัญหาดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการกำหนดขอบเขตการวิจัยและพัฒนา จะต้องอาศัยความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัยและพัฒนาอาจจะมาจากนักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือจากการระดมความคิดก็ได้ โดยจะต้องมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนและเชื่อได้ว่างานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวนี้จะเป็นปัญหาสำคัญในอนาคต

3) งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม หรือเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ทางเลือกใหม่ในการพัฒนา
ขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาประเภทนี้ ต้องถูกกำหนดโดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เชี่ยวชาญ โดยต้องมีหลักฐานยืนยัน รวมทั้งต้องชี้ให้เห็นความสำคัญและความเป็นไปได้ในเรื่องที่จะวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจน และต้องมีความเป็นไปได้ในการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวให้เกิดประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วย

4) งานขยายผลการวิจัยและพัฒนา
เป็นกระบวนการจัดการปลายทางเพื่อหาข้อมูลบางประการหรือสนับสนุนกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง งานประเภทนี้อาจมีความจำเป็นในการผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังและกว้างขวาง

ขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาที่จะได้รับการสนับสนุน

1) ระบบผลิตไฟฟ้า
2) สถานีลานไกและสถานีไฟฟ้า
3) ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้า
4) ระบบค้าปลีกไฟฟ้าและระบบบริการผู้ใช้ไฟ
5) การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและนวัตกรรม
6) เทคโนโลยีสำหรับจัดการหรือสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และการดำเนินงานของกฟภ. เช่น ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

โดยขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียังหมายรวมถึง งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า คุณภาพของพลังงานไฟฟ้า การจัดการความต้องการการใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน ระบบฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยครอบคลุมถึงการวางแผน การออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต การขนส่ง การก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษา การใช้งาน และการควบคุมสั่งการอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า รวมทั้งการให้ความรู้ และข้อมูลทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า การกำหนดราคาค่าไฟฟ้า และการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า

ขั้นตอนการพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ข้อ 1 ขั้นตอนพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็น 3 แนวทาง มีวิธีปฎิบัติดังนี้
แนวทางที่ 1 การให้ทุนสนับสนุนทำวิจัยและพัฒนาแก่สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
    1) ให้หน่วยงานภายใน กฟภ. ที่ต้องการงานวิจัยและพัฒนาจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานให้คณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบข้อกำหนดขอบเขตงานเรียบร้อยแล้วให้สำนักงานเชิญชวนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศยื่นข้อเสนอตามรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการในภาคผนวก 3 โดยยื่นข้อเสนอภายในระยะเวลาที่สำนักงานกองทุนกำหนด หรือ
    2) สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในประเทศที่ต้องการวิจัยและพัฒนา จัดทำและยื่นข้อเสนอตามรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการในภาคผนวก 3 ให้คณะกรรมการพิจารณา
    3) สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ ผลการพิจารณาของ กฟภ. ถือเป็นที่สุด
    4) จัดทำหนังสือยืนยันการขอรับ
แนวทางที่ 2 การทำวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงาน กฟภ.
    1) หน่วยงาน กฟภ. จัดทำและยื่นข้อเสนอตามรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการในภาคผนวก 3 ให้คณะกรรมการพิจารณา
    2) สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ ผลการพิจารณาของ กฟภ. ถือเป็นที่สุด
    3) จัดทำหนังสือยืนยันการขอรับทุน
แนวทางที่ 3 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟภ. โดยผ่านทางสถาบันการศึกษา
    1) สถาบันการศึกษาแจ้งหัวข้อเรื่องการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งจัดส่งข้อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
    2) สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ ผลการพิจารณาของ กฟภ. ถือเป็นที่สุด
    3) จัดทำหนังสือยืนยันการขอรับทุน

ข้อ 2 หน่วยงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามแนวทางที่ 1 และ 2 และบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนตามแนวทางที่ 3 ต้องใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามโครงการภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ และต้องไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. ก่อนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติสำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้น จะโอนหรือนำไปใช้ในโครงการอื่นไม่ได้

ข้อ 3 หน่วยงานวิจัยและบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนให้ติดต่อกับสำนักงาน เพื่อทำหนังสือยืนยันการขอรับทุน ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติหากไม่มาติดต่อเพื่อทำหนังสือยืนยันการขอรับทุนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าสละสิทธิ์และให้สำนักงานดำเนินการขึ้นรายชื่อผู้เคยสละสิทธิ์ด้วย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. ก่อน

ข้อ 4 หน่วยงานวิจัยและบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องยินยอมให้คณะผู้ตรวจสอบและประเมินผลที่คณะกรรมการ มอบหมายเข้าไปตรวจสอบผลการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามที่ได้รัอนุมัติได้

รูปแบบการเขียนข้อเสนอ

ส่วนที่ 1 บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. หน่วยงาน
3. สรุปโดยย่อของโครงการ
    3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
    3.2 สาระสำคัญของโครงการ
4. งบประมาณ
5. การบริหารโครงการ
6. ระยะเวลาโครงการ
7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8. ความเป็นไปได้ในการนำผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาไปใช้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย
1. บทนำ
2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ขอบเขตของงานวิจัยและพัฒนา
5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา
6. วิธีการวิจัยและพัฒนา
7. ขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการวิจัยและพัฒนา
    - สมมุติฐานการวิจัยพัฒนา
    - พื้นที่ศึกษา
    - วิธีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
    - วิธีการเก็บข้อมูล
    - การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
8. อุปกรณ์การวิจัยและเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในโครงการ
9. ประสบการณ์ที่ผ่านมา
10. ระยะเวลาการศึกษาวิจัยพัฒนาและแผนการดำเนินงาน
11. รายงานความก้าวหน้า
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินตามโครงการ
13. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
14. แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ
15. ความเป็นไปได้ในการนำผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาไปใช้
16. องค์กรและการบริหาร
17. ประวัติผลงานวิจัยของหัวหน้าโครงการ

เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

1) ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็นการลดการพึ่งพาหรือนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศสามารถนำผลงานการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของกฟภ.
2) ความเป็นไปได้ในความสำเร็จของงาน
3) ต้องมีความแตกต่างจากงานวิจัยที่มีอยู่เดิม ลดต้นทุน ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม
4) ให้มีความเหมาะสมทางด้าน Technology, Methodology & แผนงานและประสบการณ์ของนักวิจัย
5) นำไปพัฒนาเป็นต้นแบบ และ/หรือนำไปทดลองใช้งานกับ กฟภ.ได้