PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

PEA รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในงาน "ร่วมด้วย ช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้การไฟฟ้าภาค 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ เป็นผู้แทน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงานและรับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน ในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณ ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการตามโครงการการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝันคนพิการ" ตามโครงการรณรงค์สิทธิคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ชลิสา ภาณุ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่

Print
Tags:
แบนเนอร์