PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”

PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561”
วันนี้ (วันที่ 17 ธ.ค. 2561) เวลา 09.00 น. นายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์ อาคาร 3 สำนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และเตรียมความพร้อมในการรองรับกับสภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง ตามมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 98 คน
.......................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
Print
Tags:
แบนเนอร์