PEA เปิด Smart Building ต้นแบบอาคารจัดการพลังงาน

  • 4 November 2018
  • Author: PR_N1
  • Number of views: 626
  • 0 Comments
PEA เปิด Smart Building ต้นแบบอาคารจัดการพลังงาน
วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ “PEA N1 Smart Building” โดยมี นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ โดยมีนายชีวิน พัฒนคูหะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงอาคาร 1 ให้เป็นอาคาร “PEA N1 Smart Building” เนื่องจากอาคารเดิมเป็นอาคารเก่า สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 การติดตั้งระบบไฟฟ้าเดิมของอาคารไม่มีระบบสายดิน และมีวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงานจำนวนมาก จึงได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมทั้งติดตั้งแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ PEA HiVE Platform พร้อมอุปกรณ์ I.O.T ระบบการตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถรองรับการจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานทดแทน และในอนาคตสามารถรองรับการจ่ายไฟจาก Solar Rooftop ตามแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ซึ่งอาคาร PEA N1 Smart Building แห่งนี้จะเป็นตัวอย่าง ในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างอาคารสำนักงานต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการ พลังงาน ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามนโยบาย “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี” ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งสู่การเป็น Digital Utility 
.......................................................
รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ
PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
Print
Tags:
แบนเนอร์