Log-In

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Download3.คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี.pdfคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี.pdf

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Download 2.นโยบายกำกับฯ.pdfนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี.pdf

Download การกำกับดูแลกิจการที่ดี (แนบ 2).pdfนโยบายการต่อต้านทุจริต.pdf

กิจกรรมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม

 

Download กิจกรรมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม.pdfกิจกรรมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านคุณธรรม.pdf

ประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

Download 1.ประมวลจริยธรรม.pdfประมวลจริยธรรม.pdf

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

 

 
Download นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น.jpgนโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น.jpg

 

 

จรรยาบรรณองค์กร

 • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรธุรกิจของรัฐขนาดใหญ่ ที่การดำเนินงานมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการบริหารงานเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ PEA ซึ่งได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยความมั่นคงและความมั่นคงและความมีชื่อเสียงในการบริหารกิจการที่ดี ได้รับการยกย่องและเชื่อถือ สืบเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของพนักงานทุกคน จึงได้มาซึ่งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 • 1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและประชาชน
  จัดหาและให้บริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าและประชาชนเป็นสำคัญ
 • 2. ความรับผิดชอบต่อผู้เป็นเจ้าของกิจการ
  บริหารกิจการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คำนึงถึงความคุ้มค่าของภารกิจ สนองนโยบายของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทำรายได้และกำไรให้ PEA เจ้าของกิจการ และพนักงานอย่างเป็นธรรม
 • 3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
  ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และมาตรฐานการครองชีพพร้อมด้วยสวัสดิการที่ดี ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความรู้สามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และศักยภาพ พิจารณาให้คุณและโทษด้วยด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม
 • 4. ความรับผิดชอบต่อรัฐ
  ให้ความร่วมมือกับรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการ
 • 5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
  ให้บริการอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานที่กำหนด สนับสนุนกิจกรรม สาธารณะประโยชน์ อนุรักษ์สภาวะแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อสังคม
 • 6. ความรับผิดชอบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
  มีการบริหารที่ดีให้สำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
 • จรรยาบรรณของกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • 1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  PEA
 • 2. กรรมการต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพนักงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของ PEA
 • 3. กรรมการต้องบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอิสระในการตัดสินใจ ไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลาง เพื่อผลประโยชน์ของ PEA
 • 4. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา หรือในกิจการที่กระทำกับการ PEA หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ PEA ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
 • 5. กรรมการพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ของ PEA เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 • 6. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับของตนในภายหลัง
 • 7. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • 8. กรรมการต้องไม่กระทำการใด อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอื่น ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของ PEA หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของบตนเองหรือของผู้อื่น
 • 9. กรรมการต้องไม่นำข้อมูลของ PEA ไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลลับ ของ PEA ต่อบุคคลภายนอก
 • 10. กรรมการต้องตระหนักและมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และต้องให้ความมั่นใจว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
 •  
 • จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 • 1. ปฏิบัติหน้าที่ และให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นโยบายของรัฐ และข้อบังคับของ PEA
 • 2. มีการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายของ PEA โดยการใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ PEA
 • 3. เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงธรรม ลดความขัดแย้ง เน้นความสามัคคี และการมีส่วนร่วม มีเมตตาธรรมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและมีเหตุผล
 • 4. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการให้ผลตอบแทนตามผลงาน ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 • 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ประชาชน และผู้ร่วมงาน
 • 6. ดูแลพนักงานให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทำงานที่ดี
 • 7. จัดให้มีระบบบริการลูกค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบความพึงพอใจได้
 • 8. ปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และบทบาทหน้าที่พนักงานต้องปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีต่อ PEA
 • 9. ปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
 • 10. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใดๆที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ PEA
 • 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการความคุมภายในองค์กร โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วองค์กร
 • จรรยาบรรณของพนักงาน
 • 1. มีทัศนะคติที่ดีต่อ PEA และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายของ PEA โดยถือประโยชน์ของ PEA เป็นสำคัญ
 • 2. รักษาระเบียบ วินัย ยึดมั่นในคุณธรรม ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียทั้งต่อตนเอง  และสังคม
 • 3. ปฏิบัติตรงต่อเวลา                                      
 • 4. ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และประหยัด เพื่อประโยชน์สูงสุดของ PEA
 • 5. มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งงานในหน้าที่ และความรู้ทั่วไป ติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
 • 6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน เคารพในสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติผู้ร่วมงาน
 • 7. รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อกิจการงานของ PEA
 • 8. มีจิตสำนึกในการให้บริการทั้งแก่ลูกค้าภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ อำนวยความสะดวกอย่างเป็นธรรมทั่วถึงด้วยความรวดเร็วและอัธยาศัยอันดี ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและประชาชน
 • 9. รักษาความลับและข้อมูลข่าวสารของ PEA คู่ค้า และลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ PEA
 • 10. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ PEA
 • 11. มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์นำเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

 

 
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 13/03/2557
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2590-9918

 

   

© All Right Reserved 2012 By Provincial Electricity Authority

200 Ngamwongwan Road Jatujak Bangkok 10900 Tel. 02-589-0100-1, 1129 PEA Call Center

Contact Us : webmaster@pea.co.th