ฝ่ายบริการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ENGINEERING SERVICE DEPARTMENT : ESD)

ภาพเสาไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้า

      เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และครัวเรือน ในพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 74 จังหวัด ทั่วประเทศด้วยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยรวดเร็ว เชื่อถือได้มาเป็นเวลากว่า 50 ปี  PEA จึงมีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

“ให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทุกประเภทแบบครบวงจร

 ในราคาเหมาะสม

 มีความโปร่งใส

ใส่ใจความปลอดภัย

ได้มาตรฐานสากล

ด้วยความรวดเร็วทันกำหนดส่งมอบ

เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า”

 

TEMCA Forum & Exhibition 2019 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2562
ESD Admin

TEMCA Forum & Exhibition 2019 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2562

PEA จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารองรับยุค Disruptive Technology ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 17 ที่ PEA มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด PEA Digital Utility การพัฒนา PEA มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค Disruptive Technology ซึ่ง PEA มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล สร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนา Smart Industry” โดยนางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน EEC และการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลในพื้นที่ EEC” จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงจาก PEA และภาคธุรกิจและอุสาหกรรม รวมทั้ง PEA จัดให้มีการแสดงบูธนิทรรศการ อาทิ โครงการ IHAPM, Smart Plus, Home Connext, FOMM/พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคตและคลินิกถามตอบให้คำปรึกษาปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม มีผู้ประกอบการ จำนวน 500 กิจการ และผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน
........................

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Previous Article TEMCA Forum & Exhibition 2018 งานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2561
Print
1375

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองบริการบำรุงรักษา ฝ่ายบริการวิศวกรรม

แก้ไขล่าสุด: 2 กันยายน 2562