คณะผู้บริหาร


นายสมพงษ์ ปรีเปรม

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ


นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ


นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการ


นายชีวิน พัฒนคูหะ

รองผู้ว่าการธุรกิจ


นายเสกสรร เสริมพงศ์

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า


นายชาติชาย ภุมรินทร์

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์


นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1


นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2


นายศุภชัย เอกอุ่น

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3


นายสุชาติ เครือแก้ว

รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 4


นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

รองผู้ว่าการวิศวกรรม


นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร

รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร


นายปิยพจน์ รุธิรโก

รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ


นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์

รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา


นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ

รองผู้ว่าการอำนวยการ


นายสุชาติ โชติกธีรกุล

รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน


นางนราวดี ศิริสมรรถการ

รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล


นายจาตุรงค์ สุขะเสน

รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 1 ตุลาคม 2562
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กองบริหารงานบุคคล