pea%20mobile%20application
%E0%B8%BABanner%20Slide
ชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ p e a epay
ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า payment channel
แจ้งข้อร้องเรียน feedback and complains
PEA Callcenter 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย


เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ข่าวประกาศ


ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย

เลขที่ 166 หมู่ 4 ตำบลหนองละลอก

อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทรศัพท์ : 1129