โครงการ "..ลดกระดาษ A4 ลง 30% ภายในเวลา 3 เดือน.."

  • 27 May 2018
  • Author: 500277
  • Number of views: 30461
  • 0 Comments
โครงการ  "..ลดกระดาษ A4 ลง 30% ภายในเวลา 3 เดือน.."
ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว

ปัจจุบัน PEA ปทุมธานี ได้จัดทำโครงการ
 "..ลดกระดาษ A4 ลง 30% ภายในเวลา 3 เดือน.."

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ -ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในสำนักงาน  

                                   -ลดภาวะโลกร้อน 

                                   -ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.