ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
รับฟังเสียงลูกค้า voice of customer
e-service
PEA Contact Center

วันมหาสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายนของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว วันนี้ยังถือเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" ดังนั้น เพื่อส่งเสริมค่านิยมของสังคมไทยต่อการเคารพผู้สูงวัย ลูกหลานจึงควรหันมาใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ อาจมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำบุญตักบาตรและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รวมถึงมอบมาลัยมะลิหรือของขวัญเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุอีกด้วย

  • 13 April 2018
  • Author: 490239
  • Number of views: 43065
  • 0 Comments
วันมหาสงกรานต์
Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.