ประวัติความเป็นมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว

            หน่วยบริการผู้ใช้ไฟย่อยอำเภอลาดหลุมแก้ว (นกย.) จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2523 มีพนักงาน 2 คน คือ

1.นายประเดิมโชค ธนินทยุธวงศ์ หัวหน้าหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าย่อย (หกฟ.) 2.นายพันธ์ศักดิ์ คล้ายแก้ว พนักงานบริการผู้ใช้ไฟ (พกฟ.)

โดย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/7 ม.4 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

             1 พฤษภาคม 2528 ยกฐานะเป็นหน่วยบริการผู้ใช้ไฟหลัก (นกล.) ได้ย้ายสำนักงานไปอยู่ที่แห่งใหม่ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ระแหง

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (ข้างไปรษณีย์) โดยนายดุสิต ฤทธิจันทร์ เป็นผู้จัดการคนแรก

                5 สิงหาคม 2536 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 49 ม.7 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จนถึงปัจจุบัน 

                 

                   โดยมีพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

  

 

 

 

 

 

ผังผู้บริหาร

 

 

 

                            

รายนามผู้จัดการ

 

 

 

ประกาศเจตจำนง"สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" และการไฟฟ้าโปร่งใส 2.0

 

วีดีโอซ้อมแผนเสาล้ม

 

 

 

 

ข่าวประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 5 ถนนปราจีนบ้านสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-480-454 แฟกซ์ 037-480-456 |    Social :   facebook

ติดต่อเรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดหลุมแก้ว

 

โทรศัพท์
02-5812620
แฟกซ์
02-5818076
แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ 02-5815575
สอบถามเเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า 02-5811532
ขอใช้ไฟฟ้า 02-5812621