ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.3สห.(คพ.)2944/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117378254
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ(สายอลูมิเนียมตีเกลียว)
ระยะเวลาขายแบบ : 25 ธันวาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 496480    บาท
ราคากลาง : 496480    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036507071           Fax :    036507076           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621202113546273_ตาราง(บก.06) พัสดุ จำนวน 1 รายการ(สาย).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621202113546226_เชิญชวนเสนอราคาซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ (ประเภทสาย).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โชติพงศ์ มานะเปรม    E-mail : chotpong.man@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ธันวาคม 2562