ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 รย.(บห.)0013/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61057190085
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าคืนคลังงาน กฟส.เพ เนื่องจากภัยธรรมชาติ
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มิถุนายน 2561 ถึง 14 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 28 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 324100    บาท
ราคากลาง : 287109.62    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 45    รายการ
โทรศัพท์ :    038611132           Fax :    038620922           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610614155031800_งาน 115.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วริศรา สุภามงคล    E-mail : warisara.sup@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2561