ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   D61120389611

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127390388
รายละเอียด : จ้างเหมาไฟเกษตรบ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ตำลบถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 25 ธันวาคม 2561 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 26 ธันวาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 202903.68    บาท
ราคากลาง : 186496.63    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207152846423_Doc1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ ศรัทธานนท์    E-mail : natapong.sra@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562