ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   PEA-I(EB)-002/2561

รายละเอียด : ซื้อ 115 kV 800 sq.mm. Outdoor Termination Polymer Type
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2561 ถึง 2 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วันที่ยื่นซอง : 3 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วงเงินงบประมาณ : 3,852,000    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 3,852,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 4 พฤษภาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 8:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905466           Fax :    025905882           E-mail :    pea5466@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วน และราคารวมต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610329152557045_SCAN_20180316_152228539.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610329152557030_SCAN_20180329_152351979.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : กนกกาญจน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2561