ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(EB)-002/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซื้อ 115 kV 800 sq.mm. Outdoor Termination Polymer Type
ระยะเวลาขายแบบ : 19 เมษายน 2561 ถึง 2 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 3 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3852000    บาท
ราคากลาง : 3852000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905466           Fax :    025905882           E-mail :    pea5466@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วน และราคารวมต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610329152557045_SCAN_20180316_152228539.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610329152557030_SCAN_20180329_152351979.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กนกกาญจน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 29 มีนาคม 2561