ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.3 กกค.(จค) 515/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027342120
รายละเอียด : จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 9 ระยะเวลา 3 เดือน
ระยะเวลาขายแบบ : 24 เมษายน 2562 ถึง 24 เมษายน 2562
วันที่เสนอราคา : 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 115560    บาท
ราคากลาง : 115560    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620424093331167_ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัยของ กฟภ..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ นรเหรียญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 24 เมษายน 2562