ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.3 กฟจ.นธ.(ปบ.) 1/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017182111
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่าย เขตรับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส และการไฟฟ้าในสังกัด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มกราคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2563
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 487492    บาท
ราคากลาง : 487492    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630113104829160_บำรุงรักษาหม้อแปลง ปี 2563_compressed.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปวัน แซ่หลี    E-mail : pawan.sae@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2563