ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(กคบ)-010/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057254716
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟ (ATS) ขนาด 630 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ให้ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาขายแบบ : 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 4 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 5 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,942,500.00    บาท
ราคากลาง : 2,937,150.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5487           Fax :    02-590-5487           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522091303736_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630522091303721_annoudoc_S50610000039_63057254716.html   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชยาภา ทาทิตย์    E-mail : chayapa.tat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563