ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ทง.(บห.)(จซ.)039/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63067005511
รายละเอียด : ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ (น.1ทง.(บห.)(จซ.)039/2563) ให้แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง
ระยะเวลาขายแบบ : 2 มิถุนายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 4 มิถุนายน 2563
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 248,197.20    บาท
ราคากลาง : 248,197.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-795393           Fax :    053-795504           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630601143745536_แบบบก. ปะหน้า ปปช. เสา คอร. 9 เมตร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สิริลักษณ์ แก้วใจกัน    E-mail : siriluk.kea@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2563