ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   นธ.(คพ.)-002/2561 ลว. 3 มค.2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : อนุมัติ รจก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.นธ. ลว. 29 ธันวาคม 2560 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ัทนการใช้งานสำหรับงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายภายในเขตรับผิดชอบ กฟจ.นราธิวาส และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 4 มกราคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 210000.00    บาท
ราคากลาง : 187070.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200164.90    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    073532157,08-1479-6782           Fax :    0-7352-308           E-mail :    teerawut.haj@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ผู้เสนอราคาตำสุด
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ.
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
บริษัท/ห้างร้านจดทะเบียนกับ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610103094913817_โครงการตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 7 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610103094913786_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์จำนวน 7 รายการ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธีรวุฒิ หะยีเซ็ง    E-mail : teerawut.haj@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2561