ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ชม.1บห.(จจ.)074/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067149532
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มิถุนายน 2561 ถึง 15 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 15 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 155,578.-    บาท
ราคากลาง : 155,578.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    053-266243           Fax :    053-246290           E-mail :    Somsri.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610614130419041_ตาราง ปปช จ้างขนส่งเสา ไป เกาะคา จำนวน 3 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมศรี โพธิ์เนียม    E-mail : somsri.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2561