ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต3กกค.(ยธ)05/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067455870
รายละเอียด : งานซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ กฟส.อ.มายอ จ.ปัตตานี
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กรกฎาคม 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 6 สิงหาคม 2561
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 12359784    บาท
ราคากลาง : 12319873    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 615993.65    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0816097272           Fax :    0           E-mail :    pakorn.jit@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610710134627015_ราคากลาง 2.compressed.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610709143835106_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภากรณ์ จิตตพงศ์    E-mail : pakorn.jit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 กรกฎาคม 2561