ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   9/C 0814/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027334021
รายละเอียด : 9/C 0814/62 ว่าจ้างทำและซื้ออะไหล่คีมบีบหลอดต่อสาย ANDERSON, ISMAL ไว้สำรองคลัง ผพจ.
ระยะเวลาขายแบบ : 21 มีนาคม 2562 ถึง 25 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 26 มีนาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 235400    บาท
ราคากลาง : 235400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    02-5905455           Fax :    02-5905883           E-mail :    nuntaporn.kas@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620301081950338_ราคากลาง 9C-0814-62 7 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1.ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง
2.ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8.ผู้เสนอราคา ต้องยืนราคาที่เสนอ 90 วัน
9.ผู้เสนอราคา ต้องใส่กลุ่มประเทศที่ผลิตพัสดุนั้นด้วย (กรณียาง) และต้องเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
10.ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 1 ปี (ยาง) รับประกันคุณภาพ 180 วัน (อะไหล่)
11.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาซื้อเพียงบางรายการหรือบางส่วนแต่ละรายการ โดยไม่ผูกมัดที่จะต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป
12.ผู้เสนอราคารายใดที่ FAX 02-5905883 เอกสารใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว โปรดโทรมาประสานกับแผนกพัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกล กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการยืนยันในการรับใบเสนอราคาจากคู่ค้า และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องการรับแฟกซ์


ผู้รับผิดชอบ : นันทภรณ์ เกษมสรวล    E-mail : nuntaporn.kas@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 มีนาคม 2562