ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   จ.พท.(ปบ.)

รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์7
ตั้งแต่PUA7R-02 ถึง PUA7S-11
ตั้งแต่PUA7F-35 ถึง PUA7S-46
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ผบห.พท
วันที่ยื่นซอง : 29 มีนาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
วงเงินงบประมาณ : 104,707    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 94,236    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 29 มีนาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ภานุมาศ ฉันทกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 มีนาคม 2561