ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.1 กรส.(สร) 16/2563 ลว. 7 ม.ค. 63

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017205647
รายละเอียด : จัดซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH/NGN) ทดแทนของเดิมที่ครบวาระและเสื่อมสภาพ ณ สถานีไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ สฟ.วังน้ำเย็น, สฟ.มวกเหล็ก*, สฟ.วังม่วง, สฟ.อ่างทอง 1, สฟ.คลองสี่, สฟ.ปราจีนบุรี 1, สฟ.บางขันธ์ 1, สฟ.ประจันตคาม, สฟ.ปราจีนบุรี 2, สฟ.องครักษ์, สฟ.สระบุรี 1 และ สฟ.เสนา ( หมายเหตุ: * คือ แบตเตอรี่อุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูงของเขตอื่น )
ระยะเวลาขายแบบ : 20 มกราคม 2563 ถึง 23 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 24 มกราคม 2563
เวลา : 9:00 น. - 15:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 445958.88    บาท
ราคากลาง : 445958.88    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035323658           Fax :    035323872           E-mail :    montra.pha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630114095206165_ราคากลาง-Battery.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : มนตรา ผดุงใจ    E-mail : montra.pha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2563