ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1ชม.1บห.(จจ.)166/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117101197
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนส่งเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 200 ต้น ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพร้าว
ระยะเวลาขายแบบ : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 13 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 179,974.-    บาท
ราคากลาง : 179,974.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053-266423           Fax :    053-246290           E-mail :    Somsri.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611108161825122_ใบตารางแสดงวงเงินจ้างขนส่งเสา 12.20 เมตร จำนวน 200 ต้น ไป พร้าว.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมศรี โพธิ์เนียม    E-mail : somsri.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2561