ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา เลขที่   อนุมัติที่ ศรช.-บค./ 965 ลว. 30 ต.ค. 58

รายละเอียด : จ้างเหมา(เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขตระบบจำหน่าย สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
ระยะเวลาขายแบบ : 28 มีนาคม 2560 ถึง 28 มีนาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
วันที่ยื่นซอง : 24 เมษายน 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
วงเงินงบประมาณ : 106,716.60    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 114,186.76    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 24 เมษายน 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-321478           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่าน
2. เสนอราคาต่ำที่สุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600809141001107_ตารางแสดงวงเงิน สนง.ที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : จรูญ เดชจร    E-mail : charoon.det@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2560