ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ตกลงราคา เลขที่   อนุมัติที่ ก2กกค.(กร.)/18/2560 ลว.6 ม.ค. 60

รายละเอียด : (เฉพาะค่าแรง)งานขยายเขต สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กรกฎาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 101,053.80    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 101,053.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-321478           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600713142849231_ตารางแสดงวงเงิน สนง.ที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศณีราชา.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : จรูญ เดชจร    E-mail : charoon.det@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 กรกฎาคม 2560