ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.3 กฟส.พล.(กป.) 016 ลว.20/10/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษายานพาหนะ 1 งาน (5 รายการ)
ระยะเวลาขายแบบ : 18 พฤศจิกายน 2560 ถึง 18 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1900    บาท
ราคากลาง : 1900    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    074-241320           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมเกียรติ ศรีพิทักษ์    E-mail : somkiat.sri@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 พฤศจิกายน 2560