ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   63IACEB076

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057105128
รายละเอียด : จัดซื้อ Corona Viewer ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๖๓
ระยะเวลาขายแบบ : 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 4 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3531000    บาท
ราคากลาง : 3504250    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339140 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    worapong.lim@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630522161330896_04 เปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630522161330881_15 ร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรพงษ์ ลิ้มเจริญ    E-mail : worapong.lim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2563