ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   62I041S517

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097606358
รายละเอียด : ซื้อหม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ แบบ SC. (1-05-001-0059) จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 26 กันยายน 2563 ถึง 26 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 267500    บาท
ราคากลาง : 267500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621109095053145_ราคากลาง 62I041S517.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิชญา หลุยเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2562