ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.2 พช.(กป.) 1345/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117384618
รายละเอียด : งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูงรายปี ปี2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิชัย
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มกราคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2563
วันที่เสนอราคา : 28 มกราคม 2563
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 405,762.19    บาท
ราคากลาง : 405,762.19    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 9    รายการ
โทรศัพท์ :    055832038           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สันติพงษ์ ภู่เอี่ยม    E-mail : santiphong.pho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2563