ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   คัดเลือก  เลขที่   กคพ.4(ขส.)001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127035058
รายละเอียด : จ้างขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 1x50 MVA พร้อมอุปกรณ์ป้องกันระบบ 115 KV และ 33 KV งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 5 (ชั่วคราว) อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
ระยะเวลาขายแบบ : 20 มีนาคม 2562 ถึง 20 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 1,220,000    บาท
ราคากลาง : 1,220,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    075378438           Fax :    075378438           E-mail :    dc4_nst@hotmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620304113054661_ขนส่งหนัก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุภาพร เนียมรัตน์    E-mail : supaporn.nia@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 4 มีนาคม 2562