ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   มน.(กป)1040/2560 ลว. 30 พ.ย.

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขออนมุัติจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ใช้ในแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
ระยะเวลาขายแบบ : 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 300    บาท
ราคากลาง : 300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    056-491324           Fax :    056-491634           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601212101956033_มน(กป)1040.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรฤทัย สุวรรณกูฏ    E-mail : worarutsai.sub@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2560