ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   มน.(กป)1040/2560 ลว. 30 พ.ย.

รายละเอียด : ขออนมุัติจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน ใช้ในแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ
ระยะเวลาขายแบบ : 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 300    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 300    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    056-491324           Fax :    056-491634           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601212101956033_มน(กป)1040.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : วรฤทัย สุวรรณกูฏ    E-mail : worarutsai.sub@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2560