ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   ต.3กบญ.(ปกพ.)005/2560

รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1?185 ต.มม.จำนวน 1 รายการ เลขที่ ต.3กบญ.(ปกพ.)005/2560
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2560 ถึง 12 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ห้องการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1
วันที่ยื่นซอง : 25 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ณ ศูนย์ประกวดราคาจังหวัดยะลา ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดยะลา
วงเงินงบประมาณ : 7,939,400.00    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 7,939,400.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 397,000.00    บาท
วันที่เปิดซอง : 25 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ณ ศูนย์ประกวดราคาจังหวัดยะลา ชั้น 3 อาคารหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดยะลา
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262713           Fax :    073-262714           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : 1.พิจารณาตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตรง ตามสเปคที่ กฟภ.กำหนด
3.กฟภ.จะจัดซื้อเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้การรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619110605365_ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600619110605365_ประกาศประกวดราคา.PDF   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ปริญญา ชัมพูชนะ    E-mail : parinya.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560