ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   PEA-DSRP.2-B-001/2017

รายละเอียด : จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวน แบบ จ(52-8) จำนวน 8,300 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาต่างประเทศ ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วันที่ยื่นซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องเปิดซองกองจัดหาต่างประเทศ (ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ ๑ – อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ ๒ ชั้นที่ ๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วงเงินงบประมาณ : 6,758,441.00    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 6,740,679.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 338,000.00    บาท
วันที่เปิดซอง : 17 สิงหาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องเปิดซองกองจัดหาต่างประเทศ (ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ ๑ – อาคารสำนักงานใหญ่หลังที่ ๒ ชั้นที่ ๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาตัดสินจากราคารวม
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาซื้อเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600717102806830_ราคากลาง PEA-DSRP.2-B-001-2017.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600717102806815_ประกาศ PEA-DSRP.2-B-001-2017.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : อินดา ปัญญาแก้ว    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 17 กรกฎาคม 2560