ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 กวว.(สอ.)1069/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077070348
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จังหวัดนครสวรรค์
- งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และจัดทำป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ
ระยะเวลาขายแบบ : 12 กรกฎาคม 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 20 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,536570.74    บาท
ราคากลาง : 1,398,003.15    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036-412683           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610711162536994_ปปช01.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610711162536978_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรรถพร พรมประไพ    E-mail : attaporn.pro@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กรกฎาคม 2561