ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1แม่สาย(บห)(ซจ)11/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017499034
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุสำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 28 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 496977.55    บาท
ราคากลาง : 496977.55    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 17    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุพัตรา งอกเจริญ    E-mail : supattra.jin@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2563