ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(ไอที)-001-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027228302
รายละเอียด : จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 3 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 4 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,620,370.00    บาท
ราคากลาง : 9,620,370.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 481,019.00 บาท    บาท
จำนวน : 9,620,370.00    รายการ
โทรศัพท์ :    0-2590-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517105238104_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620517105238089_20190517105113.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กวิตา ศรีบุญนาค    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562