ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.1 สส.บห.809/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุ สลักเกลียวเอ็ม และสลักเกลียวห่วงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 37022    บาท
ราคากลาง : 37022    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    034-711055           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เสนอราคาต่ำสุด และต่ำกว่าราคากลาง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปราณี ตระกรุดทอง    E-mail : pranee.tra@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 พฤษภาคม 2561