ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA.(S2)ปพน.005/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : P62057194881
รายละเอียด : งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ปี2562
ระยะเวลาขายแบบ : 16 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 27 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 999,995.25    บาท
ราคากลาง : 999,995.25    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075333810           Fax :    075517235           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516154403310_การเปิดเผยราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516154403294_จ้างบุคคลภายนอก.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุภาพร สุนทรินทร์    E-mail : supaporn.sun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562