ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.1 นพง. (บง) 0006/2562 ลว. 29 เม.ย. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : ฉ.1 นพง. (บง) 0006/2562 ลว. 29 เม.ย. 2562
รายละเอียด : ที่ รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคารวม
1. กระดาษ A4 (สีขาว , 70 แกรม) ๒5 รีม 99.00 9๙.00 2,475 .00


(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน 2,475.00

ระยะเวลาขายแบบ : 29 พฤษภาคม 2562 ถึง 29 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 2,475    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2,475    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    043431500           Fax :    043431010           E-mail :    hathaikran.rut@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : หทัยกาญจน์ รัฐธนะวิทย์    E-mail : hathaikran.rut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤษภาคม 2562