ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ขายทอดตลาด  เลขที่   น.1 กฟส.อ.ปซ.(ก)1434/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : ขายสินทรัพย์ประเภท เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ประจำสำนักงานและอุปกรณ์ประจำสำนักงาน ของ ผบง.กฟส.อ.ป่าซาง
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1200    บาท
ราคากลาง : 1200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 16    รายการ
โทรศัพท์ :    053521997 - 8           Fax :    053520526           E-mail :    arporn.rua@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620516091048334_ราคากลาง 1434.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620516091048303_ประกาศขาย 1434.pdf   
หมายเหตุ : คัดเลือกจากผู้ที่เสนอราคาสูงสุด และ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.


ผู้รับผิดชอบ : อาภรณ์ เรือนหลวง    E-mail : arporn.rua@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562