ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)835/2563 ลว. 5 ก.พ. 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027085926
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 238,869.07    บาท
ราคากลาง : 238,869.07    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 45    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630213102549213_62.H246 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2563