ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3 นอก.(บต.)231/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62037124160
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ประจำปี 2562 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟส.หนองกี่
ระยะเวลาขายแบบ : 8 มีนาคม 2632 ถึง 8 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 8 มีนาคม 2562
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 131,130.00    บาท
ราคากลาง : 121,950.90    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 131,130.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044-641754           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620307165311030_ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620307165311030_ปะกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิทยา สารมะโน    E-mail : pithzano@gmail.com    วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 2562