ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(SM)-SA-006.1/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63047270424
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ Switchgear ๒๒ kV และระบบควบคุมป้องกันตามมาตรฐาน IEC๖๑๘๕๐ ของ กบส.และ กอค. Sub-Bid A จำนวน 2 สถานีไฟฟ้าได้แก่สถานีไฟฟ้าโรจนะ 1 และบางกระสั้น 1 เขต กฟก.1
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มิถุนายน 2563 ถึง 18 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 19 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 135232592    บาท
ราคากลาง : 123580762.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 6761630    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909107           Fax :    025909098           E-mail :    niwat.int@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630601114302608_ตารางแสดงวงเงิน Bid A.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิวัฒน์ อินทโชติ    E-mail : niwat.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 มิถุนายน 2563