ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   จ.พท.(ปบ.)

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์1
ระยะเวลาขายแบบ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 23 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 60469    บาท
ราคากลาง : 54422    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภานุมาศ ฉันทกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2561