ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(กคบ)-006/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037377466
รายละเอียด : จ้างปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่ กฟย.เกาะกูด
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 7 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2033000    บาท
ราคากลาง : 1767640    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-5487           Fax :    02-590-5884           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630324130535845_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630324130535845_annoudoc_S50610000039_63037377466.html   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชยาภา ทาทิตย์    E-mail : chayapa.tat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 24 มีนาคม 2563