ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.3 สง.001/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายจุดแบ่งเขตช่วงที่ 6 (บ้านไอกูบู-จุดแบ่งเขต) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ตุลาคม 2560 ถึง 24 ตุลาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 25 ตุลาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 784,738.00    บาท
ราคากลาง : 784,738.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.พิจารณาราคารวมต่ำสุด
2.พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
3.พิจารณาผู้รับจ้างที่มีผลงาน
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25601012151625867_ตารางแสดงวงเงินราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25601012153108213_ประกาศ2 12-ต.ค.-2017 15-26-39.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วุฒิชัย เสาะสุวรรณ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2560