ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   คัดเลือก  เลขที่   ก.2 สอด.020/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61087674304
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบคฟก.บ้านเขาหักพัฒนา-คลองตาชัน
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561
วันที่เสนอราคา : 24 กันยายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,130,477.43    บาท
ราคากลาง : 1,130,477.43    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    039421717           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610914150421608_ประกาศราคากลาง (ปปช.) โดยวิธีคัดเลือก.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เชิดศักดิ์ ชะวาลา    E-mail : cherdak.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561